Vážení Klienti,

srdečně Vás všechny tímto zdravím a přeji Vám klidné prožití zbylých letních měsíců a přeji Vám, ať je s Vámi léto co nejdéle! Vykám záměrně z toho důvodu, jelikož se osobně chystám s postupným rozvolňováním uzavírek ve Vietnamu přesunout a podpořit rozeběhnuté projekty a o něco se posunout v našich „asijských“ aktivitách. Z tohoto důvodu Vám budu následný dopis psát nejspíše z Asie, kde úspěšně pokračujeme v budování sítě našich sportbarů, i když v současné době je Vietnam omezován z důvodu masivního rozšíření korony. To nám však nebrání v rozšiřování a přípravě na rozvolnění, ke kterému doufejme, dojde ve velmi krátké době vzhledem k úpravě politického přístupu k řešení epidemie (po vzoru Singapuru nebo Velké Británie).

Ve svém posledním informačním materiálu směrem k Vám jsem se zmiňoval o možném zdražování, které jistě většina z Vás pocítila i na vlastní peněžence. Toto je podle mého názoru teprve první vlna a zdražováním peněz v oběhu zvýšením úrokových sazeb ČNB „ujel vlak“ a mělo k tomuto kroku dojít již s časovým předstihem. K tomu nás čeká nejistá doba spojená s výsledkem voleb, proto se celý realizační tým PF&I, SE zaměřil v tomto „pookurkovém“ období na řešení stávajících projektů. Akcentujeme tudíž na veškeré projektové práce na spalovně, abychom měli tento projekt funkční a v portfoliu co nejdříve.

Spalovna nebezpečného odpadu BDW Line

V tomto měsíci naši právníci dokončují akviziční proces mateřské společnosti BDW line a završíme tak složitý převod z Kyperské jurisdikce pod jurisdikci českou. Tento proces byl nezbytný z důvodu čerpání evropských dotačních programů na rekonstrukci.

Na konci července jsme převzali dokončenou dokumentaci technického a ekonomického auditu spalovny, ze kterého vyplynuly veškeré legislativní i finanční podmínky spuštění provozu. Dle předchozího očekávání se proces znovu zprovoznění prodlouží, nicméně díky možnosti čerpání dotací a spolupráci s bankou se celková potřeba vlastní investice nemění, avšak většina technologie bude zcela nová a bude splňovat nejnáročnější limity pro provoz.

Z provedeného auditu jsem pro Vás udělal výtah nejzajímavějších pasáží a hlavní část auditu jsem pro Vás umístil do klientské sekce na našich webových stránkách.

“Spalovna NO byla již provozována, avšak z provozu byla odstavena v roce 2015 z důvodu nedostatku vstupního materiálu. Disponuje již veškerou provozní a schvalovací dokumentací a provoz se bude legislativně pouze obnovovat. Obnovovat se však bude vnitřní technologie, takže vznikne v současnosti nejmodernější spalovna nebezpečných odpadů na území Česka i Slovenska. Modernizace spalovny bude provedena tak, aby byly splněny veškeré požadavky plynoucí z legislativy na její provoz, zejména potom požadavky plynoucí z dokumentů BREF/BAT na systém čištění spalin a související požadované koncentrace polutantů ve spalinách. Zároveň je cílem modernizace návrh takové technologie v uzlu využití tepelné energie spalin, který zajistí ekonomickou udržitelnost provozu spalovny v horizontu 15 až 20 let.

Modernizovaná technologie spalovny je uvažována pro zpracování tuhých nebezpečných odpadů s obsahem chlóru pod 1 % hm., které nevyžadují pro své zpracování teplotu min. 1100 °C. Technologie však bude umožnovat i zpracování odpadů s obsahem chlóru nad 1 % hm. Předpokládá se příjem typů odpadů v současné povolené skladbě, avšak nově s převažujícím množstvím zdravotnických odpadů namísto obecně odpadů typu obalových materiálů z průmyslu a meších provozů.

V současnosti pozastavené povolení k provozu umožňuje spalovat širokou škálu odpadů de facto zahrnující veškeré „běžné“ spalitelné a nebezpečné odpady katalogu odpadů. Za specifickou zmínku stojí odpady ze zdravotnictví, které z hlediska současného stavu odpadového hospodářství, obecné situace (COVID 19 pandemie) a obvyklé ceny za nakládání s těmito odpady dává dobrou příležitost pro dobrou ekonomickou udržitelnost spalovny.

PŘEDNOSTI SPALOVNY

 • Moderní technologie zaručující splnění nejpřísnějších emisních norem
 • Možnost likvidace i odpadů obsahujících PCB nebo delaborovaného zbrojního materiálu
 • Všechna povolení k provozu již byla vydána, k znovuobnovení provozu již není zapotřebí procházet celým legislativním a povolovacím procesem;
 • IPPC, R1 (nově instalované teflonové filtry)
 • Možnost pálit odpady ze zahraničí (dojednává se smlouva o dodávkách odpadu ze Slovenska), kde je přidaná hodnota vyšší než u zpracování odpadů tuzemských;
 • Vlastní sklad nebezpečných odpadů s třídící a drtící linkou
 • Strategické umístění ve Středočeském kraji, podpora města Lysá nad Labem
 • Nízké náklady na provoz, údržbu i opravy
 • Možnost navýšení kapacity na 10.000 tun za rok jen změnou IPPC povolení, technologicky je již kapacita instalována
 • Spalovna je teplovodem propojena s blízkým sídlištěm, je zde tak možnost využití generovaného tepla s ročním výnosem 3,9 mil. Kč
 • Téměř vyloučen vznik nové konkurence, spíše naopak, neboť stávající provozy konkurenčních spaloven NO jsou již na hranici své životnosti a skládkování je vyloučené
 • Spalovna, technologie i nemovitosti v majetku společnosti provozovatele BDW line nejsou zatíženy cizím kapitálem“

Po dokončení technologického auditu vyplynulo, že pro obnovení činnosti je zapotřebí investice ve výši cca 140 mil. Kč. Vzhledem k dotačním programům EU a ČR, které jsou určené k rekonstrukci podobných technologických celků, se vlastní investice sníží o 75% finanční dotace. Projekt tak vyžaduje pouze 25% korporátních finančních zdrojů, které budou z větší části pokryty bankovním financováním (25 mil. Kč) a vlastními zdroji ve výši 10 mil. Kč.

Po dokončení rekonstrukce bude zahájen proces znovuobnovení provozu a instalace dodatkových technologií, které doplní produkci o sušárny dřeva, briketárnu a lisovnu papírového odpadu. Celková povolená kapacita provozu spalovny je 4.500 tun za rok, technologicky je však větší a upgradem lze dosáhnout kapacity až 10.000 tun odpadu za rok. Provozně se tak spalovna řadí k těm menším, tudíž díky nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství již nebude problém s naplněním kapacity. Projektoví manažeři PF&I již zajistili uzavření čtyř Smluv o smlouvě budoucí na dodávky nebezpečného odpadu v množství 125 % kapacity od nejvýznamnějších zpracovatelů odpadů v Čechách, čím docílíme aukčního efektu při příjmu nebezpečného odpadu.

Tímto se s Vámi s poděkováním za dosavadní důvěru prozatím loučím a rád bych Vám popřál pevné zdraví, všeobecnou spokojenost a prosperitu.

S úctou a pozdravem

Jan Koudelka

Obchodní ředitel PF&I,SE

Vinohradská 2165/48

120 00 Praha 2

Tel: +420 724 345 123

E-mail: jan.koudelka@pfinvesticni.cz

www.pfinvesticni.cz